Nechce na seba prevziať zodpovednosť za oznamovanie protispoločenskej činnosti žiadny zamestnanec ?


Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 12; na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba, ktorú určil orgán verejnej moci, plní úlohy podľa odsekov 4 až 7 a § 12 aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vo vzťahu k štátnemu podniku, ktorého je zakladateľom, a vo vzťahu k akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, ku ktorej vykonáva akcionárske práva, ak tieto právnické osoby zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov; orgán verejnej moci môže určiť, že bude plniť úlohy podľa odsekov 4 až 7 a § 12 aj vtedy, ak táto právnická osoba zamestnáva najmenej 50 zamestnancov.

Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa. Zodpovednou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je v pracovno-právnom vzťahu s organizáciou.
Zamestnávateľ môže poveriť takouto úlohou aj externú spoločnosť, ktorá sa špecializujú na tento druh služby.

 

Povinnosťi zodpovednej osoby :


   Musí ovládať zákon 307/2014 Z.z.
   Musí ovládať novely zákona a to č. 281/2015 Z.z., č. 125/2016 Z.z.,č. 55/2017 Z.z.
   Prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia;
   Zabezpečiť označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov
   Zabezpečiť aby aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.
   Oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od preverenia podnetu.
   Musí vydať vnútorný predpis ( smernicu ), v ktorom určí podrobnosti o
a) podávaní podnetov,
b) preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
d) evidovaní podnetov podľa § 12,
e) oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
f) spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
   Musí ovládať časť ústavy Slovenskej republiky a základné ľudské práva a slobody
   Mala by mať prax aspoň 2 roky a vyriešiť už minimálne 3 oznámenia

Výhody externej zodpovednej osoby :