Načo slúži interný predpis - smernica


Národná rada SR prijala 16. októbra 2014 zákon č. 307 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, tzv. "whistleblowing". Snahou je doplnenie legislatívy vyplývajúcej okrem iného aj z požiadaviek EÚ. Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Účinnosť zákona je od 1.1.2015.

V zákone sa píše (§ 23 ods.2 ): Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností podľa § 11 a 12 ( mať vypracovanú smernicu, prijať potrebné opatrenia a ustanoviť zodpovednú osobu - pozn. autora ) do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. To znamená do 30.6.2015

Zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
 

Čo dostanete u nás v cene smernice

( Cena za vypracovanie smernice a všetkých potrebných dokumentov už od 99 EUR ! )


  smernice (vypracované v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. a vykonávacích vyhlášok)
  presný popis, čo je potrebné v praxi zavieť
  cena za smenicu je konečná a neplatia sa už žiadne poplatky v budúcnosti

Pokiaľ nám zašlete cenovú ponuku v porovnateľnej kvalite, radi Vám upravíme cenu podľa Vaších predstáv.
Za nesplnenie si povinnosti mať vypracovanú smernicu, vám môže Inšpektorát práce uložit pokutu až do 20.000,- EUR