Načo slúži interný predpis - smernica


Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti"), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
 

Čo dostanete u nás v cene smernice

( Cena za vypracovanie smernice a všetkých potrebných dokumentov už od 99 EUR ! )


  smernice (vypracované v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. a vykonávacích vyhlášok)
  presný popis, čo je potrebné v praxi zavieť
  cena za smenicu je konečná a neplatia sa už žiadne poplatky v budúcnosti

Pokiaľ nám zašlete cenovú ponuku v porovnateľnej kvalite, radi Vám upravíme cenu podľa Vaších predstáv.
Za nesplnenie si povinnosti mať vypracovanú smernicu, vám môže Inšpektorát práce uložit pokutu až do 20.000,- EUR